Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

Обявление за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава VI от Наредба Nо 15

МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски” обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава VI от Наредба Nо 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС за продажба на:

УПИ ІІІ-8466 (трети за осем хиляди четиристотин шестдесет и шест) за ОДО, в кв. 87 (осемдесет и седем), с площ на имота от 6017 кв. м (шест хиляди и седемнадесет квадратни метра), при граници на имота: север – ул. „Цар Борис”, изток – ул. „Кап. Петко Войвода”, юг – ул. „Петьо Ганин”, запад – УПИ ІІ-8467 за ОДО, съгласно ПР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 957/16.10.2009 г. на кмета на общината , ПУП и Кадастрален план, одобрени със Заповед № 965/1992 г., ведно с построената на имота в груб строеж масивна едноетажна сграда със сутерен, със застроена площ от 352,54 кв. м (триста петдесет и две цяло петдесет и четиристотни квадратни метра), масивна сграда с предназначение „Ентероколитен сектор” (Подобект „В”).

Decl-ogl-sale.doc

isvadka-naredba-15-1.docx

isvadka-naredba-15.docx

sadarjanie-trajna-1.doc

Zajawl-sale-javen.doc

Ukazanija-sale.doc

Обявление_PDF.pdf

Premium joomla templates download.