Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Профил на купувача
1 ОП 01011-2017-0006 Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, кординатор на стандартна ба
2 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2бр.терени за монтаж на сам.машини-Наредба15
3 Обява 432/ 06.10.2017 год - Изпиране на болнично постелъчно бельо и работно облекло на персонала в „
4 ОП01011-2017-0005"Доставка на готова храна за нуждите на пациентите на МБАЛ"Д-рХр.Стамболски"ЕООД
5 Обява№353/30.08.2017г.Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до ОДЛ към МБАЛ
6 01011-2017-0004 Договаряне без обявление -Доставка на медикаменти
7 01011-2017-0003 Доставка на медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък
8 Обобщена информация по чл.230 ,ал.1, т7 от ЗОП
9 ОП01011-2017-0002"Доставка на общ.консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООДгр.Казанлък
10 Публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредба №15 на Общински съвет Казанлък
11 Обява№86/24.02.17г."Транспортиране,обезвреждане,съпътстващи дейности,свързани с унищожаването на опасни отпадъци на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
12 Обява 50/06.02.2017 -"Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ"Д-р Хр. Стамболски " ЕООД
13 Обява 50/06.02.2017 -"Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ"Д-р Хр. Стамболски " ЕООД
14 01011-2017-0001 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски "ЕООД гр.Казанлък
15 Обява №431 от 28.10.2016г.Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на мед.апаратура и мед.инструментариум в МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
16 ОП 01011-2016-0011 Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, кординатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси
17 01011-2016-0010 Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ " Д-р Христо Стамболски " Е
18 ОП01011-2016-0009Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на М
19 Обява № 9057160/ 05.10.2016 г. "Изпиране на болнично,постелъчно бельо и работно облекло "
20 ОП01011-2016-0008 Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
21 01011-2016-0007 Договаряне .Доставка на консумативи,реактиви и серуми
22 01011-2016-0006 Договаряне на медикаменти
23 ОП 01011-2016-0005"Доставка на готова храна за нуждите на пациентите на МБАЛ Д-р Хр.Стамболски ЕООД
24 01011-2016-0004 Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до ОХД към МБАЛ Д-р Хр.Стамболски
25 01011-2016-0003 Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до Отделение по хемодиализа
26 Обобщена информация по чл.44 ал.10 от ЗОП
27 01011-2016-0002 Доставка на консумативи, реактиви и серуми за нуждите на параклиничните звена
28 Публичен търг с тайно наддаване за 3бр.терен*1,5кв.м площ за монтаж на 3бр. самопродаващи машини
29 ПП №9050395 от 15.02.2016г."Транспортиране, обезвреждане, съпътстващи дейности, свързани с унищожава
30 ПП№9050184 Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ Казанлък
31 ОП №01011-2016-0001 Доставка на мед.консумативи/изделия за ОТО, заплащани от пациентите на МБАЛ
32 ОП №01011-2015-0010 Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ Д-р Хр.Стамболски ЕООД
33 Публичен търг с явно наддаване по Наредба №15 на Общински съвет гр.Казанлък
34 01011-2015-0009 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ Д-р Хр. Стамболски ЕООД гр. Казанлък
35 ПП №9047236 от 02.11.2015г."Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на мед.апаратура и инструмен
36 ПП №9046962 от 21.10.2015г."Изпиране на болнично, постелъчно бельо и работно облекло на персонала
37 Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ - Договаряне без обявление №01011-2015-0008
38 Доставка на храна по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление 133 - Публична покана ID 904553/03.09
39 Информация по чл.22б от ЗОП
40 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кухненски блок
41 01011-2015-0007 Доставка на медикаменти - договаряне без обявление
42 ПП №9043319 от 30.06.15г. за доставка на ГСМ за МПС на МБАЛ при условие за безналично плащане
43 ОП 01011-2015-0006"Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ Д-р Хр.Стамболски ЕООД
44 ПП№9042985/19.06.2015г.Осигуряване на предпазна храна по Наредба№11/21.12.2005г.за персонала на МБАЛ
45 ОП 01011-2015-0005"Доставка на мед.изделия/консумативи за ОТО и ХО, заплащани от пациентите на МБАЛ
46 ОП 01011-2015-0004 договаряне без обявление за доставка на общоболнични консумативи
47 ОП 01011-2015-0003"Доставка на готова храна за нуждите на пациентите в МБАЛ
48 Информация по чл.22б от ЗОП
49 Обобщена информация по чл.44 ал.10 от ЗОП за 2014 година
50 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот с площ6017кв.м в едно с едноетажна сграда
51 ОП№01011-2015-0002:Транспорт на болни на хрониохемодиализно лечение от дома им до ОХД и обратно
52 Обявление за предварителна информация
53 Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 3 бр терена за монтаж на 3бр. сам.м
54 ПП №9038849/12.02.2015 Транспортиране,унищожаване на опасните отпадъци на МБАЛ
55 ПП №9038847/12.02.2015 Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ
56 ПП №9038815/11.02.2015оттеглена Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ
57 ПП №9038814/11.02.2015 оттегленаТранспортиране, унищожаване, съпътстващи дейности - опасни отпадъци
58 Доставка на консумативи, реактиви и серуми за нужд. на паракл. звена 01011-2015-0001
59 Доставка на рециклиран стерилизатор за нуждите на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД гр. Казанлък
60 Открипа процедура с уник.№01011-2014-0006"Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ"
61 Открита процедура с уник.№01011-2014-0005"Доставка на общ.консумативи за нуждите на МБАЛ
62 Информация по чл.22б ал.4 т.2 от ЗОП
63 ПП №9034757/16.10.2014г. Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на мед. апаратура и инструмента
64 Вътрешни правила за провеждане на процедури по реда на ЗОП
65 Изпиране на болнично постелъчно бельо и работно облекло на персонала в МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски"
66 Доставка на храна по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление 133 за приемане на Наредба за допълни
67 01011-2014-0004 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД гр. Казанлък
68 Покана ИД 9030073 от 04.06.2014г за доставка на дезинфектанти
69 Осигуряване на предпазна храна по Наредба №11/21.12.2005г. за персонала на МБАЛ
70 Доставка на ГСМ за МПС на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
71 Доставка на дезинфектанти -покана ИД 9029856 - оттеглена
72 Договаряне без обявление за доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ
73 Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на параклиничните звена на МБАЛ -Договаряне без обявл.
74 Транспорт на болни на хрониодиализа от дома им до Отделение по хемодиализа към МБАЛ
75 Доставка на готова храна за нуждите на пациентите в МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД гр. Казанлък
76 Обявление за предварителна информация-№051144 в бр.S032*14.02.14 ОВ на ЕС
77 Транспортиране, унищожаване, съпътстващи дейности, свързани с унищожаването на опасни отпадъци на ЛЗ
78 Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
79 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД 01011-2013-0008
80 Доставка на консумативи,реактиви и серуми за нуждите на параклиничните звена 01011-2013-0007
81 Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ
82 Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ
83 "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД з
84 "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МБАЛ Д-р Христо
85 „Доставка на храна по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление № 133 /14.07.1993 г.
86 „Доставка на храна по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление № 133 /14.07.1993 г.
87 Обявление за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава VI от Наредба Nо 15
88 Изпиране на болнично,постелъчно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ "Д-р Хр.Самболски"ЕООД
89 Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура в МБАЛ"Д-р Хр. Стамболски"ЕООД
90 Охрана на сграда на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД
91 ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на глава VІІІ „а” от ЗОП за извършване на доставка на детски храни за нуждиде на ПО в МБАЛ”Д-р Христо Стамболски”ЕООД гр.Казанлък”
92 Процедура на договаряне без обявление ОП "Доставка на медикаменти " 01011-2013-0003
93 Осигуряване на предпазна храна по Наредба №11/21.12.2005г. за персонала на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"
94 Доставка на горива и смазочни масла за МПС на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
95 Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
96 Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до ОХД към МБАЛ и обратно
97 Обявление за предварителна информация - доставка на медикаменти
98 Доставка на готова храна за нуждите на пациентите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
99 Публична покана за доставка на разтвори за ОХД
100 Доставка на гориво за отопление сезон 2013/2014
101 Обществена порьчка по реда на глава осма "а" ЗОП за транспортиране и унищожавне на опасни отпадъци
102 публичен търг с тайно наддаване за отдаване на терени - 3 броя от 1,5кв.м за монтаж на сам.машини
103 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ - общински терен от 86кв.м.
104 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски ЕООД 01011-2012-0006
105 Публична покана за ОП изпиране на болнично, постелъчно бельо и работно облекло за МБАЛ Д-р Х.Стамбо
106 публичен търг с явно наддаване за недвижим имот
107 Публичен търг с явно наддаване-кухненски блок
108 Публична покана за ОП за детски храни за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД-Казанлък.16.07.2012
109 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски ЕООД
110 Доставка на консумативи за провеждане на диализно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност в ОХД на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр.Казанлък
111 Доставка на консумативи за провеждане на диализно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност в ОХД на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр.Казанлък
112 Доставка на консумативи за провеждане на диализно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност в ОХД на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр.Казанлък
Premium joomla templates download.