Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Профил на купувача
1 ОП01011-2018-000-Доставка на готова храна за нуждите на пациентите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД
2 ОП01011-2018-000- Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООДгр.Казанлък
3 Обява 419/02.10.2018 г. -“Изпиране на болнично,постелъчно бельо и работно облекло на персонала в МБА
4 Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с
5 Договаряне без предварително обявление за доставка на консумативи, реактиви и серуми
6 Обява№366/20.09.2018г.Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до ОДЛ към МБАЛ
7 Договаряне без предварително обявление за доставка на медикаменти
8 2018- Доставка ва медикаменти включени в Позитивния лекарствен списък
9 2018-Доставка на консумативи, реактиви и серуми за нуждите на параклиничните звена в МБАЛ „Д-р Хрис
10 ОП01011-2018-====Доставка на общ.консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
11 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1бр.терен за монтаж на сам.машина-Наредба15
12 Обява 63/ 05.02.2018 г. - Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ " Д -р Хр. Стамболски "ЕОО
13 01011-2018-0001- Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Д-р Хр. Стамболски " ЕООД гр.Казанлък
14 ОП01011-2017-0009 "Доставка на готова храна за нуждите на пациентите в МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД
15 ОП01011-2017-0008 Договаряне без предварително обявление за доставка на общ.консумативи за МБАЛ
16 01011-2017-0007 Договаряне без предварително обявление доставка медикаменти вкл. в ПЛС
17 ОП 01011-2017-0006 Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, кординатор на стандартна ба
18 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2бр.терени за монтаж на сам.машини-Наредба15
19 Обява 432/ 06.10.2017 год - Изпиране на болнично постелъчно бельо и работно облекло на персонала в „
20 ОП01011-2017-0005"Доставка на готова храна за нуждите на пациентите на МБАЛ"Д-рХр.Стамболски"ЕООД
21 Обява№353/30.08.2017г.Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до ОДЛ към МБАЛ
22 01011-2017-0004 Договаряне без обявление -Доставка на медикаменти
23 01011-2017-0003 Доставка на медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък
24 Обобщена информация по чл.230 ,ал.1, т7 от ЗОП
25 ОП01011-2017-0002"Доставка на общ.консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООДгр.Казанлък
26 Публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредба №15 на Общински съвет Казанлък
27 Обява№86/24.02.17г."Транспортиране,обезвреждане,съпътстващи дейности,свързани с унищожаването на опасни отпадъци на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
28 Обява 50/06.02.2017 -"Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ"Д-р Хр. Стамболски " ЕООД
29 Обява 50/06.02.2017 -"Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ"Д-р Хр. Стамболски " ЕООД
30 01011-2017-0001 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски "ЕООД гр.Казанлък
31 Обява №431 от 28.10.2016г.Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на мед.апаратура и мед.инструментариум в МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
32 ОП 01011-2016-0011 Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, кординатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси
33 01011-2016-0010 Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ " Д-р Христо Стамболски " Е
34 ОП01011-2016-0009Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на М
35 Обява № 9057160/ 05.10.2016 г. "Изпиране на болнично,постелъчно бельо и работно облекло "
36 ОП01011-2016-0008 Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
37 01011-2016-0007 Договаряне .Доставка на консумативи,реактиви и серуми
38 01011-2016-0006 Договаряне на медикаменти
39 ОП 01011-2016-0005"Доставка на готова храна за нуждите на пациентите на МБАЛ Д-р Хр.Стамболски ЕООД
40 01011-2016-0004 Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до ОХД към МБАЛ Д-р Хр.Стамболски
41 01011-2016-0003 Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до Отделение по хемодиализа
42 Обобщена информация по чл.44 ал.10 от ЗОП
43 01011-2016-0002 Доставка на консумативи, реактиви и серуми за нуждите на параклиничните звена
44 Публичен търг с тайно наддаване за 3бр.терен*1,5кв.м площ за монтаж на 3бр. самопродаващи машини
45 ПП №9050395 от 15.02.2016г."Транспортиране, обезвреждане, съпътстващи дейности, свързани с унищожава
46 ПП№9050184 Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ Казанлък
47 ОП №01011-2016-0001 Доставка на мед.консумативи/изделия за ОТО, заплащани от пациентите на МБАЛ
48 ОП №01011-2015-0010 Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ Д-р Хр.Стамболски ЕООД
49 Публичен търг с явно наддаване по Наредба №15 на Общински съвет гр.Казанлък
50 01011-2015-0009 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ Д-р Хр. Стамболски ЕООД гр. Казанлък
51 ПП №9047236 от 02.11.2015г."Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на мед.апаратура и инструмен
52 ПП №9046962 от 21.10.2015г."Изпиране на болнично, постелъчно бельо и работно облекло на персонала
53 Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ - Договаряне без обявление №01011-2015-0008
54 Доставка на храна по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление 133 - Публична покана ID 904553/03.09
55 Информация по чл.22б от ЗОП
56 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кухненски блок
57 01011-2015-0007 Доставка на медикаменти - договаряне без обявление
58 ПП №9043319 от 30.06.15г. за доставка на ГСМ за МПС на МБАЛ при условие за безналично плащане
59 ОП 01011-2015-0006"Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ Д-р Хр.Стамболски ЕООД
60 ПП№9042985/19.06.2015г.Осигуряване на предпазна храна по Наредба№11/21.12.2005г.за персонала на МБАЛ
61 ОП 01011-2015-0005"Доставка на мед.изделия/консумативи за ОТО и ХО, заплащани от пациентите на МБАЛ
62 ОП 01011-2015-0004 договаряне без обявление за доставка на общоболнични консумативи
63 ОП 01011-2015-0003"Доставка на готова храна за нуждите на пациентите в МБАЛ
64 Информация по чл.22б от ЗОП
65 Обобщена информация по чл.44 ал.10 от ЗОП за 2014 година
66 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот с площ6017кв.м в едно с едноетажна сграда
67 ОП№01011-2015-0002:Транспорт на болни на хрониохемодиализно лечение от дома им до ОХД и обратно
68 Обявление за предварителна информация
69 Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 3 бр терена за монтаж на 3бр. сам.м
70 ПП №9038849/12.02.2015 Транспортиране,унищожаване на опасните отпадъци на МБАЛ
71 ПП №9038847/12.02.2015 Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ
72 ПП №9038815/11.02.2015оттеглена Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ
73 ПП №9038814/11.02.2015 оттегленаТранспортиране, унищожаване, съпътстващи дейности - опасни отпадъци
74 Доставка на консумативи, реактиви и серуми за нужд. на паракл. звена 01011-2015-0001
75 Доставка на рециклиран стерилизатор за нуждите на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД гр. Казанлък
76 Открипа процедура с уник.№01011-2014-0006"Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ"
77 Открита процедура с уник.№01011-2014-0005"Доставка на общ.консумативи за нуждите на МБАЛ
78 Информация по чл.22б ал.4 т.2 от ЗОП
79 ПП №9034757/16.10.2014г. Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на мед. апаратура и инструмента
80 Вътрешни правила за провеждане на процедури по реда на ЗОП
81 Изпиране на болнично постелъчно бельо и работно облекло на персонала в МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски"
82 Доставка на храна по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление 133 за приемане на Наредба за допълни
83 01011-2014-0004 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД гр. Казанлък
84 Покана ИД 9030073 от 04.06.2014г за доставка на дезинфектанти
85 Осигуряване на предпазна храна по Наредба №11/21.12.2005г. за персонала на МБАЛ
86 Доставка на ГСМ за МПС на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
87 Доставка на дезинфектанти -покана ИД 9029856 - оттеглена
88 Договаряне без обявление за доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ
89 Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на параклиничните звена на МБАЛ -Договаряне без обявл.
90 Транспорт на болни на хрониодиализа от дома им до Отделение по хемодиализа към МБАЛ
91 Доставка на готова храна за нуждите на пациентите в МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД гр. Казанлък
92 Обявление за предварителна информация-№051144 в бр.S032*14.02.14 ОВ на ЕС
93 Транспортиране, унищожаване, съпътстващи дейности, свързани с унищожаването на опасни отпадъци на ЛЗ
94 Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
95 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД 01011-2013-0008
96 Доставка на консумативи,реактиви и серуми за нуждите на параклиничните звена 01011-2013-0007
97 Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ
98 Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ
99 "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД з
100 "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МБАЛ Д-р Христо
101 „Доставка на храна по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление № 133 /14.07.1993 г.
102 „Доставка на храна по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление № 133 /14.07.1993 г.
103 Обявление за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава VI от Наредба Nо 15
104 Изпиране на болнично,постелъчно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ "Д-р Хр.Самболски"ЕООД
105 Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура в МБАЛ"Д-р Хр. Стамболски"ЕООД
106 Охрана на сграда на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД
107 ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на глава VІІІ „а” от ЗОП за извършване на доставка на детски храни за нуждиде на ПО в МБАЛ”Д-р Христо Стамболски”ЕООД гр.Казанлък”
108 Процедура на договаряне без обявление ОП "Доставка на медикаменти " 01011-2013-0003
109 Осигуряване на предпазна храна по Наредба №11/21.12.2005г. за персонала на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"
110 Доставка на горива и смазочни масла за МПС на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
111 Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
112 Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до ОХД към МБАЛ и обратно
113 Обявление за предварителна информация - доставка на медикаменти
114 Доставка на готова храна за нуждите на пациентите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
115 Публична покана за доставка на разтвори за ОХД
116 Доставка на гориво за отопление сезон 2013/2014
117 Обществена порьчка по реда на глава осма "а" ЗОП за транспортиране и унищожавне на опасни отпадъци
118 публичен търг с тайно наддаване за отдаване на терени - 3 броя от 1,5кв.м за монтаж на сам.машини
119 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ - общински терен от 86кв.м.
120 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски ЕООД 01011-2012-0006
121 Публична покана за ОП изпиране на болнично, постелъчно бельо и работно облекло за МБАЛ Д-р Х.Стамбо
122 публичен търг с явно наддаване за недвижим имот
123 Публичен търг с явно наддаване-кухненски блок
124 Публична покана за ОП за детски храни за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД-Казанлък.16.07.2012
125 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски ЕООД
126 Доставка на консумативи за провеждане на диализно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност в ОХД на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр.Казанлък
127 Доставка на консумативи за провеждане на диализно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност в ОХД на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр.Казанлък
128 Доставка на консумативи за провеждане на диализно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност в ОХД на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр.Казанлък
Premium joomla templates download.