Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Up

Профил на купувача

Договаряне без предварително обявление за доставка на медикаменти включени в ПЛС (8)

01011-2019-000 Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси (15)

Обява№529/03.10.2019г.г.Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до ОДЛ към МБАЛ (12)

Обява 537 /07.10.2019г. -“Изпиране на болнично,постелъчно бельо и работно облекло на персонала в МБАЛ (12)

Договаряне без предварително обявление за доставка на медикаменти извън ПЛС (12)

01011-2019-0003 - Доставка на медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък (33)

Открита П01011-2019-0004 Доставка на общ.консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД (36)

Доставка на медикаменти извън ПЛС за нуждите на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък (25)

Доставка на разтвори за нуждите на отделение по диализно лечение в МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД (11)

Обява 2019 г. Транспортиране,обезвреждане,съпътстващи дейност,свързани с унищожаването на опасни отпадъци (12)

ОП01011-2019-0001 Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД (21)

Powered by Phoca Download
Premium joomla templates download.