Skip to content

на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с чл.68ал.7 от ЗЛЗ

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на следните длъжности:

Началник Отделение по хирургия

Началник Отделение  по акушерство и гинекология

Началник Отделение  по клинична патология

Началник Микробиологична лаборатория

Лекар-специализант по Педиатрия-финансиран от държавата по чл.13 от

Наредба 1/22.01.2015г. – 1 място

Лекар-специализант в Клинична лаборатория-финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант по Образна диагностика- финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант  по Гастроентерология- финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант  по Нервни болести- финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант по Акушерство и гинекология- финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение – финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант по Ушно-носно-гърлени болести- финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант по Хирургия-финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

               Конкурсът  ще се проведе на 15.03.2023г. , както следва :

Лекари-специализанти                                                                                       от 09.00 часа

Началник Отделение по хирургия                                                                    от 10.00 часа

Началник Отделение  по акушерство и гинекология                                    от 11.00 часа

Началник Отделение  по клинична патология                                               от 12.00 часа

Началник Микробиологична лаборатория                                                 от 13.00 часа

Конкурсът се обявява в съответствие с чл. 68 ал.3 и ал.4 от  ЗЛЗ и медицински стандарти за съответните отделения:

„Началник отделение може да бъде лекар, с призната медицинска специалност по профила на отделението”

„Началник лаборатория може да бъде специалист по профила на лабораторията”

Конкурсът  за специализанти се обявява на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с Заповед

N: РД –19-9/29.12.22г. на Министъра на здравеопазването и чл.17 от Наредба N:1/22.01.2015г.

Изисквания към кандидатите за началници отделения и лаборатория:

Кандидатите да са:

– с българско гражданство,

– неосъждани

– висше медицинско образование и придобита специалност по профила на отделението /лабораторията

– минимум 3 години стаж по специалността или тясна специалност

– с компютърна грамотност

За предимство се считат:

 • управленски стаж
 • допълнителни квалификации, специализации
 • владеене на чужд език
 • над 5 год. стаж със специалност е предимство.

   Кандидатите за началници отделения и лаборатория  да представят следните документи:

 1. Молба /Заявление/ за участие в конкурса
 2. Автобиография /за външни кандидати /
 3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер /за външни кандидати/
 4. Удостоверение за членство в БЛС/за кандидатите за длъжността „Началник отделение“/
 5. Препис- извлечение на трудова книжка /за външни кандидати /
 6. Свидетелство за съдимост /за външни кандидати /
 7. Копия  от диплома за висше образование и диплома за призната специалност  /за външни кандидати /

  Кандидатите за длъжност лекар- специализант да представят  следните документи:

 • Молба /Заявление/ за участие в конкурса
 • Автобиография /за външни кандидати /
 • Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер /за външни кандидати/
 • Удостоверение за членство в БЛС
 • Препис- извлечение на трудова книжка /за външни кандидати /
 • Свидетелство за съдимост /за външни кандидати /
 • Диплома за висше медицинско образование/оригинал  и копие – заверено от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и подпис  /за външни кандидати /

Начин на провеждане на конкурса :

         Конкурсът за началници отделения и лаборатория ще се проведе на два етапа:

  – Презентация на тема:

„Управление и развитие на отделението/лабораторията/ в условията на ограничени ресурси-силни и слаби страни.Медицинска и икономическа ефективност на дейността.Контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност за период от три години”

Събеседване по актуалните законови разпоредби в здравеопазването

           Конкурсът за лекари-специализанти ще се проведе на два етапа:

  – Разработка на два въпроса по утвърден конспект / Конспектът може да бъде получен в отдел „Човешки ресурс“ в “МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ” ЕООД/

 – Събеседване

Документите ще се приемат от 13.02.2023 г. до 13.03.2023 г. вкл. до 16.00ч. в отдел „Човешки ресурси” на “МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ” ЕООД гр.Казанлък.