ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Избери език:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Home News

В изпълнение на Решение № №223 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД

В изпълнение на Решение №  №223 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ 1-9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ III 9146,9387 „За паркинг“ в кв. 478 и в улична регулация по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС - Казанлък, при граници и съседи - имоти с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота, при следните условия:

Read more...

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интере

№ по ред

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Месторабота

Длъжност

Забележка

1

1/01.06.2012

Във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Д-р Кети Петрова Маналова -Владкова

„МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД

Управител

 

2

2/01.06.2012

Във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Д-р Петко Стефанов Танев

„МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД

Заместник управител по лечебната дейност

 

3

3/01.06.2012

Във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Татяна Владимировна Ненова

„МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД

Управител финансови дейности

 

4

4/01.06.2012

Във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Моника Божидарова Динева

„МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД

Юрист

 

5

5/02.07.2012

Във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Д-р Кети Петрова Маналова -Владкова

„МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД

Управител

 

6

1/11.05.2015

Във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Д-р Мария Георгиева Лучева

„МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД

Заместник управител по лечебната дейност Управител

 

Казанлък получи от Швейцария дарение болнични легла и обзавеждане

ОГ 1ОГ 2ОГНа 09 и 10 септември със съдействието на Посолството в Берн и активната помощ на наши сънародници живеещи в Швейцария, се осъществи дарителска акция в рамките на която бяха натоварени два ТИР-а с болнично обзавеждане предназначено за МБАЛ „Д-р. Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък.

Дарението се предоставя от Дома за грижи и медицинско обслужване на възрастни хора, Fondation Beau-Sejour в гр. Веве и е организирано от Посолството на България в Швейцария съвместно с Фондацията „Помощ и Подкрепа” към Малтийския орден в Швейцария. На 15.09.2015 година болницата в Казанлък получи електрически болнични легла, матраци и друго болнично обзавеждане.

Осъществяването на това дарение бе възможно благодарение на възстановения от Посолството на Република България в Берн контакт с Фондация „Помощ и Подкрепа”. Това е най-голямата организация на Малтийския орден в Швейцария. Основана е през 1994г, като само за последните две години организацията е изпратила по целия свят над 170 TIR-a и 16 корабни контейнера хуманитарна помощ с общ обем на д 10 000 куб.м. и тегло над 2.800 тона.

Посолството има вече осъществени съвместно с Фондацията две успешни хуманитарни акции - през 2013 и 2014 г.бяха реализирани няколко дарителски акции- дарение на болнични легла и обзавеждане за Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София” гр. София, както и дарение на дрехи, обувки, одеала, завивки с получател БЧК, които бяха предназначени за бежанците в България.

Цялата организация за подготовка на дарението, транспорта, набирането на доброволци за товаренето на двата ТИР-а беше осигурена от СТИВ към Посолството в Берн г-жа Анета Груйчева.


Свободни работни места за лекари специализанти

"МБАЛ Д-р Христо Стамболски"ЕООД, град Казанлък обявява следните свободни работни места за лекари,специализанти по следните специалности:

  • Хирургия -0 бр.
  • Акушерство и гинекология - 1 бр.
  • Гастроентерология - 2 бр.
  • Анестезиология и интензивно лечение - 0 бр.
  • Вътрешни болести - 0 бр.
  • Клинична лаборатория - 0 бр.
  • Неврология - 0 бр.
  • Кардиология - 0 бр.

За справки тел. 0431/68357 или 0431/68313.

ЕДИНСТВЕН ПО РОДА СИ ЛАПАРОСКОПСКИ НАБОР АПАРАТИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Японска апаратура за безкръвни операции марка „Олимпус” вече и в общинската болница на град Казанлък. Малко от лечебните заведения в страната могат да се похвалят с такава апаратура. Ултразвуков скалпел, многофункционален електронож, видеолапароскоп и други апарати ще подобрят качеството на извършваните процедури благодарение на висока разделителна способност, както и перфектно качество на образа. С помощта на новата апаратура ще могат да се извършват интервенции с голям обем – оперативно лечение на диафрагмални хернии, резекции на стомах, чревни резекции, оперативни намеси върху черен дроб, панкреас и др. Друго предимство на съвременната апаратура е възможността за диагностика на коремни органи при неясни състояния и когато неинвазивните методи не дават резултат – при съмнение за тумори, метастази и травми. Използването на тази апаратура ще позволи въвеждането на еднодневна хирургия, минимизиране на болничния престой и в крайна сметка до намаляване на страданията на наши пациенти и по-бързо следоперативно възстановяване.

IMG 1007

Page 1 of 3

<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Premium joomla templates download.