Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

Договаряне без предварително обявление за доставка на консумативи, реактиви и серуми

Обществената поръчка е на предварителен контрол

Решение_за_откриване.pdf

Покана.pdf

проект_на_договор.pdf

espd-request.zip

Obrazci_от__2_до__10.docx

техвическа_оферта.xls

Ценова_оферта.xls

01011-2018-0006_Протокол_1.pdf

01011-2018-0006_Доклад_комисия.pdf

91011-2018-0006_Решение_Възложител.pdf

Premium joomla templates download.