Skip to content

В изпълнение на Решение №  №223 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ 1-9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ III 9146,9387 „За паркинг“ в кв. 478 и в улична регулация по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС – Казанлък, при граници и съседи – имоти с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота, при следните условия:

1Начална тръжна цена 194 900 лв. (сто деветдесет и четири хиляди и деветстоти лева) без ДДС.

Достигнатата цена, разноските по прехвърлянето на имота, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка по банкова сметка на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД.

2Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 47 SOMB 9130 10200 87 401 в „Общинска банка” АД,                           гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

4Получаване на тръжна документация – в деловодство на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата на лечебното заведение или по банков път, преведена по следната сметка: BG 47 SOMB 9130 10200 87 401, в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF  до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

5При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър  и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията  при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД , а именно:  19.10.2020 г.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 20.10.2020 г. от 10:00 часа в Актова зала на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД – гр. Казанлък, ул. “Старозагорска“ № 16, ет.3 на административната част.

10. В случай на липса на кандидати на 20.10.2020 г., търгът да се проведе на 03.11.2020 г. при същите условия.