Skip to content

Защита на лични данни

МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл.4 т. 7 от Регламента и  чл. 3, ал.1 от Закона за защита на личните данни.

Ръководството на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата,  чиито лични данни „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Видовете лични данни, които се обработват в дружеството са описани в съответните Уведомления.

Настоящата политика се отнася до всички дейности по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, пациенти, служители,  доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД обработва от различни източници.

Тази политика се прилага за всички служители на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай, че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.

Трети страни, които работят с  „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, в т.ч. партньори, НЗОК, РЗИ, НАП,външни доставчици, клиенти и др., както и които имат или могат да имат достъп до личните данни на администратора, са длъжни да се запознаят и съобразят с тази политика.

Като взема предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, администраторът е въвел подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с Регламент 679.