Skip to content

на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с Заповед N: РД –19-4/26.07.22г. на министъра на здравеопазването и чл.17 от Наредба N:1/22.01.2015г.

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на

следните длъжности за лекари – специализанти ,финансирани от държавата:

Лекар-специализант по Акушерство и гинекология – 1 място

Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 1 място

Конкурсът  ще се проведе на 20.10.2022г. , както следва :

Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение – от 09.00 часа

Лекар-специализант по Акушерство и гинекология – от 10.00 часа

Изисквания към кандидатите специализанти

Кандидатите да са:

– с българско гражданство,

– неосъждани

– висше медицинско образование

– с компютърна грамотност

       Кандидатите за длъжност лекар- специализант да представят  следните документи:

  1. Молба /Заявление/ за участие в конкурса
  2. Автобиография /за външни кандидати /
  3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер /за външни кандидати/
  4. Удостоверение за членство в БЛС
  5. Препис- извлечение на трудова книжка /за външни кандидати /
  6. Свидетелство за съдимост /за външни кандидати /
  7. Диплома за висше образование/оригинал  и копие – заверено от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и подпис  /за външни кандидати /

Начин на провеждане на конкурса :

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

  – Разработка на два въпроса по утвърден конспект / Конспектът може да бъде получен в отдел „Човешки ресурс“ в “МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ” ЕООД/

 – Събеседване

Документите ще се приемат от 03.10.2022 г. до 18.10.2022г. вкл. до 16.00ч. в отдел „Човешки ресурси” на “МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ” ЕООД гр.Казанлък. 

УПРАВИТЕЛ :  Д-Р КЕТИ МАНАЛОВА- ВЛАДКОВА