Skip to content

На основание  чл.37, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството, чл.146, ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл.28, ал.1, т.11 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия и чл.8 от Закона за независимия финансов одит и в изпълнениена Решение №769, взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол № 42,

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД :

1.Обявява КОНКУРС за избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2022 г. на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД –  гр. Казанлък.

2.Участниците следва да отговарят на следните критерии:

а/ Да притежават Регистрация като дипломиран одитор по Закон за независимия финансов одит за съответната година.

б/  Минимум пет години стаж като регистриран дипломиран одитор.

            в/ да са представили оферта, съдържаща цена за изпълнение;   

3.Критерий за оценка на офертите е предложена „най-ниска цена“.

4.Дата, място и час на провеждане на конкурса: 01.09.2022 г. /първи септември/ от 14.00 часа в залата на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД на ул. „Старозагорска“ №16, гр. Казанлък. При липса на кандидати или отпадане на участници, поради несъответствие по т. 2, втората дата за провеждане на конкурса е 08.09.2022  г. при същите условия.

5.Необходими документи за участие:

а/ Заявление за участие – свободен текст;

б/ Документ удостоверяващ регистрацията като дипломиран одитор по ЗНФО;

в/Документ удостоверяващ пет години стаж като регистриран одитор по ЗНФО;

г/ Оферта за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение – д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.

6.Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и наименованието на конкурса. 7.Документи за участие се подават в деловодството в сградата на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД на ул. „Старозагорска“ №16, гр. Казанлък. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време, като крайният срок за подаване е 16:00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на конкурса.