Skip to content

През 2020 година лечебното заведение  премина през процедура на така наречена „ акредитация“ съгласно „Наредба № 8/13.11.2019 г.за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти“и получи възможност  за:

1. Практическо обучение (учебни практики и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление  „Медицина” за ОКС „магистър”;

2. Клинично обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „медицинска сестра“ и „акушерка” за срок от 5/пет/ години;

3. Следдипломно обучение на лекари – магистри за срок от 5/пет/ години за придобиване на специалност по медицински специалности и зачислени за специализация в болничните структури, както следва:

1.Хирургия

2.Ушно – носно – гърлени болести

3.Анестезиология и интензивно лечение

4.Акушерство и гинекология ;

5.Гастроентерология ;

6.Нервни болести ;

7.Клинична лаборатория ;

8.Образна диагностика .

В БОЛНИЧНИТЕ СТРУКТУРИ:

1. Отделение по Хирургия;

2. Отделение по Ушно – носно – гърлени болести;

3. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение;

4. Отделение по Акушерство и гинекология;

5. Отделение по Гастроентерология;

6. Отделение по Нервни болести;

7. Клинична лаборатория ;

8. Отделение по Образна диагностика.

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF