Skip to content
Лекар, Акушерство и гинекология
Извършва физикални прегледи на пациенти и разговаря с тях и техните семейства, за да определи здравния им статус;назначава диагностични тестове и анализира резултатите от тях;предписва и следи лечението и взема превантивни мерки.
Изисква се призната специалност по акушерство и гинекология  
Лекар Гастроентерология с професионална квалификация ІІ-ро ниво
Извършват физикални прегледи на пациенти и разговарят с тях и техните семейства, за да определят здравния им статус. Назначава специални диагностични изследвания, предписва медикаменти и други лечебни мерки . Лекар с придобита специалност по гастроентерология с ъс свидетелства за професионална квалификация ІІ-ро ниво.  
Специализант по Акушерство и гинекология
Обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, което се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност акушерство и гинекология и завършва с държавен изпит. Обучението на специализанта е с финансиране от „МБАЛ Д-р Хр.Стамболски“ ЕООД, чрез Община Казанлък.   Специализант по Акушерство и гинекология Обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, което се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност акушерство и гинекология и завършва с държавен изпит. Обучението на специализанта е с финансиране от държавата.  
Лекар Специализант по хирургия
Обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, което се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност хирургия и завършва с държавен изпит. Обучението на специализантите е изцяло с финансиране от държавата.  
Лекар Специализант по анестезиология и интензивно лечение
Обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, което се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност анестезиология и интензивно лечение и завършва с държавен изпит. Обучението на специализантите е с финансиране от държавата.  
Лекар Специализант по гастроентерология
Обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, което се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност гастроентерология и завършва с държавен изпит. Обучението на специализантите е с финансиране от държавата.  
Лекар Специализант по Клинична лаборатория
Обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, което се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност клинична лаборатория и завършва с държавен изпит. Обучението на специализантите е финансирано от държавата.  
Лекар Специализант по неврология
Обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, което се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност неврология и завършва с държавен изпит. Обучението на специализантите е с финансиране от държавата.  
Лекар Специализант по образна диагностика
Обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, което се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност образна диагностика и завършва с държавен изпит. Обучението на специализантите е финансирано от държавата.
Счетоводител
Осъществява контиране и осчетоводяване на първични документи, в рамките на утвърденото разпределение на функциите и в съответствие с индивидуалния сметкоплан и счетоводна политика на дружеството. Подготвя необходимите справки към органите на НАП и други държавни институции.
Изисквания: Висше икономическо образование или Средно икономическо образование
Професионален опит
Отлично познаване на българското трудово и осигурително законодателство;