Skip to content

Днес 19,09,2023 г . със Заповед № 633 / 18.09.2023 г. на Управителя на лечебното заведение се проведе конкурс за специализанти по Акушерство и гинекология – финансиран от държавата по чл.11 от Наредба 1 / 22.01.2015 г .  . Беше назначена комисия в състав:

Председател:  Д-р Белчо Белчев – ЗУЛД на МБАЛ –„Д-р Хр.Стамболски” ЕООД

Членове:

 1. Д-р Ивана Нихтянова – Началник отделение по акушерство и гинекология
 2. Д-р Златка Иванова  – Лекар по акушерство и гинекология
 3. Моника Динева – юрист
 4. Донка Маринова –  Главен счетоводител

Протоколист :  Ваня Коева –  Техн.секретар

Конкурсът започна в 8:00 ч. в кабинета на Управителя. На него се яви един кандидат- Д-р Елена  Питер Гарсау .

Д-р Белчев – Представени ли са всички изискуеми документи и отговаря ли кандидатът на изискванията ?

Татяна Димова :  Да , кандидатът отговаря на изискванията . Можем да пристъпим към провеждане на конкурса .

С жребий от конспекта Д-р Гарсау изтегли два въпроса и ги разработи писмено, а именно:

 1. Остър корем в гинекологията.
 2. Шок в акушерството.

След предаване на писмената работа на  кандидата  започна събеседване по темите.

Д-р Белчев – Предлагам въпросите към кандидатката да бъдат задавани от лекарите по специалнстта.

Д-р Нихтянова :Каква е разликата между гинекологичен и хирургичен остър корем ?Признаци за болки в дясно ?

Д-р Гарсау отговори изчерпателно на двата зададени въпроса

Д-р  Иванова : Колко са фазите на шок , диагноза и лечение на шока ?

Д-р Гарсау отново  отговори изчерпателно на двата зададени въпроса.

 След това лекарите задаваха въпроси свързани с практиката .

Д-р Нихтянова   – Доволна съм от отговорите . Кандидатката се е подготвила теоретично  много добре по темите .Има необходимата база за развитие. С позитивни впечатления съм от нея .Тя се справя отлично и с работата  . В процеса на работа задава уместно въпроси , попълва необходимите документи. Има началните знания и може да се надгражда.

Д-р  Иванова  – Доволна  съм от разработката на темите и отговорите. , които д-р Гарсау  даде .Кандидатката е много съзнателна и се отнася отговорно и към работата си.

 Останалите членове от комисията също останаха доволни от отговорите и разработките на темите на кандидата

Д-р Гарсау беше освободена и се пристъпи към оценяване.

Правилата за балообразуване и  класиране на кандидата са следните:

 • Среден успех от следването и от държавните изпити

. Среден успех от следването – 5.13

. Среден успех от държавните изпити – 5.00

 • Оценките от учебните дисциплини , включващи или близки до специалността , за която се кандидатства – 5.00
 • Резултат от проверка на познанията на кандидата д-р Гарсау след разработката на двата въпроса по утвърден конспект са :

 Д-р Белчо Белчев –        Отличен / 6.00/    

 Д-р Ивана Нихтянова – Отличен / 6.00/

 Д-р Златка Иванова  –   Отличен / 6.00 /

 Моника Динева –          Отличен / 6.00 /

 Донка Маринова –         Отличен / 6.00 /

Обща оценка  – Отличен  / 6.00 /

Средна балообразуваща оценка :                                                                                      Мн.добър 5.28

След обявените резултати  председателя на комисията Д-р Белчо Белчев   съобщи , че д-р Гарсау  е спечелила конкурса и е одобрена за специализант по  Акушерство и гинекология.

Председател:  Д-р Белчо Белчев – ЗУЛД на МБАЛ –„Д-р Хр.Стамболски” ЕООД …………………………

Членове:

 • Д-р Ивана Нихтянова – Началник отделение по акушерство и гинекология……………………
 • Д-р Златка Иванова  – Лекар по акушерство и гинекология                              …………………….
 • Моника Динева – юрист                                                                                             ……………………..
 • Донка Маринова –  Главен счетоводител                                                              ……………………..

Протоколист :  Ваня Коева –  Техн.секретар                                                                        ……………………..