Skip to content

Днес 29.06.2023 г. със Заповед № 430/28.06.2023 г. на Управителя на лечебното заведение се проведе конкурс за специализанти  по Клинична лаборатория. Беше назначена комисия в състав:

Председател:  Д-р Кети Маналова – Владкова – Управител на МБАЛ –„Д-р Хр.Стамболски” ЕООД

Членове:

1.Д-р  Хилда Бойчева – Началник Клинична лаборатория

2. Д-р  Ваня Славова  –  Лекар Клинична лаборатория

3. Моника Динева – Юрист

4.  Д-р Белчо Белчев – ЗУЛД

Протоколист :  Ваня Коева –техн.секретар

Конкурсът започна в 8,00 ч в кабинета на Управителя. На него се яви един кандидат-д-р Ивелина Минчева.

Д-р Маналова – Представени ли са всички изискуеми документи и отговаря ли кандидатът на изискванията ?

Стела Максимчек :  Да , кандидатът отговаря на изискванията . Можем да пристъпим към провеждане на конкурса .

  Д-р Минчева писмено разви две теми от план – конспекта  с въпроси ,които бяха изтеглени с жребий. А именно:

1. Изследване на белтък в урината . Качествени и количествени методи .Видове протеинурии.Селективност на протеинурията..Клинично значение .

2. Глюкоза в кръвта Гликирани белтъци.методи за определяне и клинично значение.Функционално изследване на въглехидратния обмен.

Д-р  Маналова  –  Д-р Бойчева , лесни ли са въпросите по темите ?

Д-р  Бойчева : Достатъчно важни и сериозни са .

Кандидатката започна устно изложение по първия изтеглен въпрос.

Д-р Маналова :  Не беше ли по – лесно да се структурира темата. Не казвам , че грешите .Просто искам от Вас по – академичен изказ.

Лекарите от комисията  задаваха въпроси свързани с практиката , а именно :

Кой метод се използва , когато е необходима бърза диагностика ?

По колко метода се изследва протеинурията ?

Кога има фалшиво положителни и фалшиво отрицателни резултати ? и други. .

Д-р  Бойчева    – Доволна съм от отговорите .  И по темата кандидатката се е подготвила теоретично  много добре .

Д-р Минчева започна изложение по втория въпрос.  След това отново и бяха задавани въпроси от комисията .

След като изслушаха отговорите на кандидатката :

Д-р Маналова :  . С позитивни впечатления съм , но се изисква още много четене и практика .Тогава ще дойдат и положителните резултати .

Кандидатката беше освободена и се пристъпи към оценяване.

Д-р  Кети Маналова – Владкова – Мн.добър  / 5 /

Д-р Хилда Бойчева –                           мн.добър / 5 /

Д-р Ваня Славова –                             мн.добър / 5 /

Моника Динева-                                  мн.добър / 5 /

Д-р Белчо Белчев –                              мн.добър / 5 /

Обща оценка  – Много добър 5.00

След обявените резултати  председателя на комисията Д-р  Кети Маналова – Владкова   съобщи , че д-р Минчева  е спечелила конкурса и е одобрена за специализант по  Клинична лаборатория.

Председател:  Д-р Кети Маналова – Владкова – Управител на МБАЛ –„Д-р Хр.Стамболски” ЕООД

                                                                                                                                   ….……………………………………….

Членове:

1.Д-р  Хилда Бойчева – Началник Клинична лаборатория   ………………………………………….

2. Д-р  Ваня Славова  –  Лекар Клинична лаборатория         …………………………………………

3. Моника Динева – Юрист                                                           …………………………………………

4.  Д-р Белчо Белчев – ЗУЛД                                                         …………………………………………

Протоколист :  Ваня Коева –техн.секретар                               …………………………………………