„МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ“ ЕООД-КАЗАНЛЪК ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

Една от най-големите общински болници в страната  търси да назначи лекари и медицински сестри.

Ако се нуждаете от развитие и желаете да натрупате опит в професията, „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД е точно такова място. Свободни позиции има в различни направления и звена, в това число за:

 • Лекар вътрешни болести;
 • Лекар нефрология;
 • Лекар педиатър;
 • Лекар пулмолог;
 • Лекар по нервни болести;
 • Специализанти по:
 • анестезиология;
 • нервни болести;
 • образна диагностика;
 • хирургия;
 • УНГ;
 • медицински сестри;
 • акушерки;
 • реанимационни медицински сестри.

Предлагаме ви прилично заплащане и колеги, от които можете да научите още за областта, в която искате да се развивате.

Изискванията ни са стандартните:

1.Диплома за завършено образование по специалността

2.Следдипломна квалификация

3.Умения за работа в екип;

4.Компютърна грамотност;

5.Отговорност към поставените задачи;

6.Мотивация и желание за развитие.

Очакваме вашето CV на български език на e-mail:mbalkazanlak.mail.bg.  Ще се свържем с вас! 

ОТ 2020 ГОДИНА В „МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ“ ЕООД-КАЗАНЛЪК МОГАТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

През 2020 година лечебното заведение  премина през процедура на така наречена „ акредитация“ съгласно „Наредба № 8/13.11.2019 г.за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти“и получи възможност  за:

1. Практическо обучение (учебни практики и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление  „Медицина” за ОКС „магистър”;

2. Клинично обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „медицинска сестра“ и „акушерка” за срок от 5/пет/ години;

3. Следдипломно обучение на лекари – магистри за срок от 5/пет/ години за придобиване на специалност по медицински специалности и зачислени за специализация в болничните структури, както следва:

1.Хирургия

2.Ушно – носно – гърлени болести

3.Анестезиология и интензивно лечение

4.Акушерство и гинекология ;

5.Гастроентерология ;

6.Нервни болести ;

7.Клинична лаборатория ;

8.Образна диагностика .

В БОЛНИЧНИТЕ СТРУКТУРИ:

1. Отделение по Хирургия;

2. Отделение по Ушно – носно – гърлени болести;

3. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение;

4. Отделение по Акушерство и гинекология;

5. Отделение по Гастроентерология;

6. Отделение по Нервни болести;

7. Клинична лаборатория ;

8. Отделение по Образна диагностика.

В изпълнение на Решение № №223 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД

ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК

Continue reading

Казанлък получи от Швейцария дарение болнични легла и обзавеждане

На 09 и 10 септември със съдействието на Посолството в Берн и активната помощ на наши сънародници живеещи в Швейцария, се осъществи дарителска акция в рамките на която бяха натоварени два ТИР-а с болнично обзавеждане предназначено за МБАЛ „Д-р. Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък.

Continue reading